Tietosuojaseloste asiakaspysäköinnin asiakaspalautteen käsittelystä Vallilan Market- ja Ässäparkissa

1.   Rekisterinpitäjä

Suomen Osuuskauppojen keskuskunta SOK
Postiosoite: PL 1, 00088 S-RYHMÄ
SOK Hallintopalvelut ja riskienhallinta: 010 76 8011
Käyntiosoite: Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki
Y-tunnus 0116323-1
parkkiasiaa@sok.fi

2.   Rekisteriasioita hoitava henkilö

Ari Tuulari

3.   Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi

4.   Rekisterin nimi

SOK:n Vallilan pysäköintilaitosten asiakaspalauterekisteri.

5.   Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palautelomakkeella ilmoittamasi tiedot tallennetaan SOK:n palauterekisteriin. Rekisteriin tallennetaan palautelomakkeella ilmoittamasi tiedot, joita käytetään ainoastaan palautteeseen vastaamiseen, palveluiden tuottamiseen tai toiminnan kehittämiseen. Palautelomakkeella antamiasi tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit antaa palautetta palautelomakkeella myös täysin anonyymisti.

6.   Henkilötietojen käsittelyn peruste

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn peruste on oikeutettu etu.

7.   Käsiteltävät henkilötiedot

Palauterekisteriin tallennetaan ainoastaan palautelomakkeella ilmoittamasi tiedot sekä palautteeseen mahdollisesti liittämäsi liitetiedostot. Palautelomake sisältää muun muassa seuraavat tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, viestin aihe ja annettu viesti. Henkilön yksilöivät tiedot poistetaan rekisteristä, kun ne eivät ole enää tarpeen palautteen käsittelemiseksi.

8.    Tietolähde

Henkilötiedot antaa palautetta antava henkilö itse.

9.   Henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja voidaan luovuttaa SOK:n sisällä eri toiminnoille, joille palaute on kohdistettu tai joita se koskee. Mikäli palautteesi koskee SOK:n yhteistyökumppania, palautelomakkeelle antamasi tiedot voidaan asian hoitamiseksi luovuttaa tälle yhteistyötaholle. Palautelomakkeella antamiasi tietoja ei luovuteta muutoin edelleen kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

10.   Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

Palauterekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11.     Henkilötietojen säilytysaika

Henkilön yksilöivät tiedot poistetaan rekisteristä, kun ne eivät ole enää tarpeen palautteen käsittelemiseksi. Henkilötiedot poistetaan kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua.

12.     Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla rekisteröitynä on oikeus saada tietoa siitä, mitä tietoja kerätään, mihin käyttötarkoituksiin tietoja käytetään, mikä on tietojen käsittelyn lainmukainen peruste ja kenelle tietoja luovutetaan.

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsitellään, sinulla on oikeus saada kopio henkilötiedoistasi.

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan sekä sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Sinulla on oikeus pyytää poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Poistaminen edellyttää, että jokin seuraavista täyttyy:

Käsittelyn perustuessa rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan käsittelyä, jos jokin seuraavista täyttyy:

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet itse toimittanut, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi tai saada lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään kirjallisesti osoitteella

SOK Hallintopalvelut ja riskienhallinta
PL 1
00088 S-RYHMÄ
Kuoreen merkintä: palaute/tarkastuspyyntö, palaute/oikaisupyyntö tai palaute/poistopyyntö

tai

sähköpostilla osoitteeseen parkkiasiaa@sok.fi

Tarkastus-/oikaisu-/poistopyynnössä tulee ilmoittaa nimen lisäksi muita palauteasiaa yksilöiviä tietoja, joiden perusteella rekisteristä voidaan hakea asiakkaan antamat palautteet

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä

13.     Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

14.     Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. SOK:ssa suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä.

Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti.

Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme. Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilöllisyys varastetaan tai henkilötietoja käytetään muuten väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja se on suojattu ulkopuolisilta palomuurein, salasanoin ja muin suojakeinoin. Rekisterin tietoja voivat käsitellä vain nimetyt salassapitovelvoitteen alaiset henkilöt. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.